Disclaimer

Lid 1 - Afnemer zal de door EUgardencenter te leveren producten of diensten niet beschikbaar stellen, afleveren, bereiden, bewerken, verwerken, te koop aanbieden, verkopen, verstrekken, vervoeren, vervaardigen of voorhanden hebben, indien hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van een van de in artikel 11a juncto artikel 11 derde en vijfde lid van de Opiumwet, alsmede art. 1 lid 2 Opiumwetbesluit strafbaar gestelde feiten, te weten ten behoeve van de beroeps- of bedrijfsmatige, dan wel de grootschalige of professionele hennepteelt als bedoeld in deze artikelen.

Lid 2 - Afnemer is er mee bekend dat de levering van doorEUgardencenter geleverde producten en diensten aan een afnemer, die zich schuldig maakt aan de hierboven vermelde beroepsmatige, grootschalige teelt en/of  georganiseerde hennepteelt, dan wel het faciliteren ervan, mogelijk de verdenking ten laste van EUgardencenter oplevert van het plegen van een strafbaar feit in de zin van artikel 11ajo. artikel 11 lid 3 en lid 5 van de Opiumwet. 

Lid 3 - In het kader van de wettelijke verplichting voor zowel EUgardencenter als de afnemer om maatregelen te treffen die tot gevolg hebben dat EUgardencenter zich niet schuldig maakt aan overtreding van artikel 11a Opiumwet, zal afnemer bij het plaatsen van zijn bestelling bij EUgardencenterverklaren dat de door hem bestelde producten niet bestemd zijn om te worden gebruikt,beschikbaar gesteld, afgeleverd, bereid, bewerkt, verwerkt, te koop aangeboden, verkocht, verstrekt of vervoerd ten behoeve van of in relatie tot de grootschalige of professionele hennepteelt. 

Lid 4 – Indien afnemer in strijd handelt met het bepaalde in lid 1 zal EUgardencenter de koopovereenkomst onverwijld ontbinden en niet tot levering over gaan. Alle zakelijke contacten met de betrokken afnemer zullen in dat geval onmiddellijk worden beëindigd. EUgardencenter is in dat geval gerechtigd om alle schade, waaronder gederfde winst, in rekening te brengen bij de afnemer. Er bestaat in dat geval geen recht op schadevergoeding voor de afnemer.

Lid 5 - Indien afnemer de bij EUgardencenter te bestellen producten of diensten in strijd met deze overeenkomst en/of de Opiumwetgeving toepast inde grootschalige of professionele hennepteelt, dan welgeleverde producten of diensten met dit doel beschikbaar stelt op één van de in lid 1 van dit artikel vermelde manieren, is hij aansprakelijk voor de schade die EUgardencenterzal lijden ten gevolge van elk strafrechtelijk onderzoek en of strafvervolging,alsmede ten gevolge van de bestuursrechtelijke maatregelen die tegen EUgardencenteren/of haar medewerkers zal worden gevorderd. 

Lid 6 - Onder schade wordt begrepen alle directe of indirecte schade, materiële en immateriële schade, bedrijfsschade, gevolgschade en andersoortige schade die EUgardencenter ten gevolge van het strafrechtelijk onderzoek en/of de strafvervolging en/of de bestuursrechtelijke maatregelen zal lijden. Onder deze schade wordt tevens, maar niet uitsluitend, verstaan, winstderving, kosten rechtsbijstand en andersoortige adviezen, reputatieschade, verlies van goederen, materiële schade en immateriële schade.