Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN levering op afstand (webwinkels)

Inhoudsopgave:
Artikel 1  – Definities
Artikel 2  – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3  – Toepasselijkheid
Artikel 4  – Het aanbod
Artikel 5  – De overeenkomst
Artikel 6  – Herroepingsrecht
Artikel 7  – Verplichtingen van afnemer tijdens de bedenktijd
Artikel 8  – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9  – Verplichtingen van EUGARDENCENTER.EU bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12–  Levering en uitvoering
Artikel 13 – Verbod levering grootschalige, illegale en professionele hennepteelt
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud en verzuimsontbinding
Artikel 16 -  Overmacht
Artikel 17 -  Schade
Artikel 18 – Rechtskeuze en bevoegde rechter

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de afnemer producten en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken en/of diensten door EUGARDENCENTER.COM (voorheen eugrowshop.eu) worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en EUGARDENCENTER.COM;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Afnemer: de persoon, natuurlijke en rechtspersonen tegelijk, die al dan niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; Dag: kalenderdag; Herroepingsrecht: de mogelijkheid van afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen  modelformulier voor herroeping;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en EUGARDENCENTER.COM gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EU.GARDENCENTER.COM
handelend onder de naam/namen: EU.GARDENCENTER.COM groothandel
Telefoonnummer Nederland: +31 203417308
E-mail: [email protected]

 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EU.GARDENCENTER.COM
handelend onder de naam/namen: EU.GARDENCENTER.COM groothandel
Vestigings- & bezoekadres:
Watervoort 18 te Amsterdam
Telefoonnummer Nederland: +31 203417308
E-mail: [email protected]
KvK-nummer 61658960.

 

 


Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van EUGARDENCENTER.COM en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen EUGARDENCENTER.COM en afnemer. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal EUGARDENCENTER.COM voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij EUGARDENCENTER.COM zijn in te zien en dat zij op verzoek van afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, zal, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij  

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door afnemer mogelijk te maken. Als EUGARDENCENTER.COM gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of, diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden EUGARDENCENTER.COM niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt EUGARDENCENTER.COM onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door EUGARDENCENTER.COM is bevestigd, kan afnemer de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft EUGARDENCENTER.COM passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Bij het elektronisch betalen, zal de EUGARDENCENTER.COM daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. EUGARDENCENTER.COM kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien EUGARDENCENTER.COM op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. EUGARDENCENTER.COM zal uiterlijk bij levering van het product of de dienst aan afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van EUGARDENCENTER.COM waar afnemer met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of  dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Deze bepaling geldt niet voor rechtspersonen of voor de afnemer/ natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Aan rechtspersonen of natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van bedrijf of beroep komt geen herroepingsrecht toe.

De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep (in de bepalingen 6,7,8,9 en 10 verder te noemen: consument),  kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 15 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. EUGARDENCENTER.COM mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a.    als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. EUGARDENCENTER.COM mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b.    als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c.    bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Verlengde bedenktijd voor producten en diensten bij niet informeren over herroepingsrecht:
Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) EUGARDENCENTER.COM. Dit hoeft niet als EUGARDENCENTER.COM heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door EUGARDENCENTER.COM verstrekte redelijke en duidelijke instructies Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als EUGARDENCENTER.COM niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Artikel 9 - Verplichtingen van EUGARDENCENTER.COM bij herroeping

Als EUGARDENCENTER.COM de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. EUGARDENCENTER.COM vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij EUGARDENCENTER.COM aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

EUGARDENCENTER.COM kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, als EUGARDENCENTER.COM dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

Artikel 11 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan EUGARDENCENTER.COM producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar EUGARDENCENTER.COM geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien EUGARDENCENTER.COM dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Levering en uitvoering

EUGARDENCENTER.COM staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.


EUGARDENCENTER.COM zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Alle opgaven door EUGARDENCENTER.COM van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. EUGARDENCENTER.COM kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen, zoals calculatie- schrijf- of zetfouten in aanbiedingen offertes, prospecten, publicaties, orderbevestigingen, facturen en anderszins bescheiden afkomstig van EUGARDENCENTER.COM binden EUGARDENCENTER.COM niet. Als plaats van levering geldt het adres dat afnemer aan EUGARDENCENTER.COM kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal EUGARDENCENTER.COM geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere  ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij EUGARDENCENTER.COM tot het moment van bezorging aan afnemer of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 - Verbod levering grootschalige, illegale en professionele hennepteelt.

Afnemer zal de door EUGARDENCENTER.COM te leveren producten of diensten niet beschikbaar stellen, afleveren, bereiden, bewerken, verwerken, te koop aanbieden, verkopen, verstrekken, vervoeren, vervaardigen of voorhanden hebben, indien hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en vijfde lid, strafbaar gestelde feiten, te weten ten behoeve van de beroeps- of bedrijfsmatige, dan wel de grootschalige, illegale of professionele hennepteelt als bedoeld in art. 11 lid 3 en lid 5 Opiumwet, of art. 1 lid 2 Opiumwetbesluit.

Afnemer is er mee bekend dat de levering van door EUGARDENCENTER.COM geleverde producten en diensten aan een afnemer, die zich schuldig maakt aan de hierboven vermelde illegale, beroepsmatige, grootschalige teelt en/of  georganiseerde hennepteelt, dan wel het faciliteren ervan, gezien de op EUGARDENCENTER.COM  rustende wettelijke onderzoeksplicht, mogelijk de verdenking ten laste van EUGARDENCENTER.COM oplevert van het plegen van een strafbaar feit in de zin van art 11a jo. art. 11 lid 3 en lid 5 van de Opiumwet.

In het kader van deze onderzoeksplicht zal afnemer bij het plaatsen van zijn bestelling bij EUGARDENCENTER.COM verklaren dat de door hem bestelde producten niet bestemd zijn om te worden gebruikt, beschikbaar gesteld, afgeleverd, bereid, bewerkt, verwerkt, te koop aangeboden, verkocht, verstrekt of vervoerd ten behoeve van of in relatie tot de grootschalige, illegale of professionele hennepteelt. EUGARDENCENTER.COM is bevoegd aan de levering van producten voorwaarden te verbinden die zo veel mogelijk moeten waarborgen dat de producten niet zullen worden toegepast bij de grootschalige, illegale of professionele hennepteelt.

Indien afnemer de bij EUGARDENCENTER.COM te bestellen producten of diensten in strijd met deze bepaling van art. 13 en de Opiumwetgeving toepast in - of ten behoeve van - de grootschalige, illegale of professionele hennepteelt, is hij aansprakelijk voor de schade die EUGARDENCENTER.COM zal lijden ten gevolge van elk strafrechtelijk onderzoek en of strafvervolging, alsmede ten gevolge van de bestuursrechtelijke handhaving van bestuursdwang die tegen EUGARDENCENTER.COM zal worden gevorderd.

Onder schade wordt begrepen alle directe of indirecte schade, materiële en immateriële schade, bedrijfsschade, gevolgschade en andersoortige schade die EUGARDENCENTER.COM ten gevolge van het strafrechtelijk onderzoek en/of de strafvervolging en/of de bestuursrechtelijke handhaving zal lijden. Onder deze schade wordt tevens, maar niet uitsluitend, verstaan, winstderving, kosten rechtsbijstand en andersoortige adviezen , reputatieschade, verlies van goederen, materiële schade en immateriële schade enzovoort.

Artikel 14 - Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan EUGARDENCENTER.COM te melden.

Indien afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door EUGARDENCENTER.COM is gewezen op de te late betaling en EUGARDENCENTER.COM afnemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is EUGARDENCENTER.COM gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud en verzuim/ ontbinding

Het eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op de afnemer, indien al hetgeen bij of krachtens de overeenkomst met EUGARDENCENTER.COM verschuldigd is  of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoedingen. Voordat de eigendom van het  product niet op afnemer zal zijn overgegaan is deze niet gerechtigd het product te vervreemden, te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren.  

Indien afnemer niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is EUGARDENCENTER.COM gerechtigd:

-    de uitvoering van deze overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld;
-    deze overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat EUGARDENCENTER.COM tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd alle haar verder toekomende rechten.
In de voornoemde gevallen zijn alle vorderingen van EUGARDENCENTER.COM onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, afnemer is gehouden tot onmiddellijke teruggave van producten waarvan EUGARDENCENTER.COM eigenaar is.

Artikel 16 – Overmacht

Indien EUGARDENCENTER.COM door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet in staat is aan haar verplichtingen jegens afnemer te voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
Indien enige overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

In geval van overmacht zijdens EUGARDENCENTER.COM heeft afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding. Ook niet als EUGARDENCENTER.COM ten gevolge van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van EUGARDENCENTER.COM onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, uitsluiting, brand, stagnatie of problemen anderszins en/of maatregelen van enige overheidsinstantie alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
 
Artikel 17 - Schade

Behoudens opzet of grove schuld zijdens EUGARDENCENTER.COM of haar leidinggevenden of aansprakelijkheid voortvloeiende uit Titel 3 afdeling 3 boek 6 BW is EUGARDENCENTER.COM nimmer aansprakelijk voor enige schade van afnemer of derde, waaronder mede begrepen gevolgschade immateriële schade bedrijfs- of milieuschade.

Behoudens opzet of grove schuld zijdens EUGARDENCENTER.COM of haar leidinggevenden of aansprakelijkheid voortvloeiende uit Titel 3 afdeling 3 boek 6 BW zal afnemer EUGARDENCENTER.COM vrijwaren tegen alle aanspraken van derden direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) een product en zal hij EUGARDENCENTER.COM alle schade vergoeden, waaronder begrepen(juridische) adviseurskosten die EUGARDENCENTER.COM lijdt ten gevolge van dergelijke aanspraken.

Artikel 18 – Rechtskeuze en bevoegde rechter

Op overeenkomsten tussen EUGARDENCENTER.COM en afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

Geschillen tussen afnemer en EUGARDENCENTER.COM over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door EUGARDENCENTER.COM te leveren of geleverde producten en diensten, worden voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam, tenzij regels van dwingend recht voorschrijven dat een andere Nederlandse rechtbank bij uitsluiting competent is.